Harjun hevosalan koulutus- ja
tutkimuskeskushanke EERCF

Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskushanke EERCF

Harjun oppimiskeskus on aloittanut tutkimushankkeen hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (Equestrian Education and Research Center Finland, EERCF) kehittämiseksi. Tutkimuskeskus keskittyy ratsastajan ja hevosen fyysisen suorituskyvyn ja hyvinvoinnin tutkimiseen, uuteen valmennusteknologiaan ja sen hyödyntämiseen sekä hevosen että ratsastajan taitojen kehittämisessä ja hevosten hyvinvoinnin edistämisessä.

Uudenmaanliitto logo

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Juliska Storskrubb, 044 0460 879
juliska.storskrubb@harjunopk.fi

Keskiviikkona 1.12.2021 järjestettiin hankeseminaari, jossa käytiin läpi hankkeen tuloksia.
Löydät seminaaritallenteen täältä. 

Hankkeen nimi: Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskus – EERCF, investointiosuus, A75229 Projektin kesto: 01.08.2019 – 31.07.2021 Rahoittaja: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Toteuttaja ja koordinaattori: Harjun Oppimiskeskus Oy

Kohderyhmä

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat hevosalan toimijat sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, joiden hevosalan ja hevosten hyvinvoinnin tietoisuuden lisäämistä ja kehittämistä hankkeessa tavoitellaan. Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät myös hevosurheilijat, joiden valmennukselliset elementit hanke huomioi. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat eri koulutusasteiden opiskelijat, jotka hyötyvät pedagogisesta ja tutkimuksellisesta kehittämisestä laaja-alaisesti. Välillistä kohderyhmää ovat myös hevosurheilua tukevat toimijat sekä hevosalan tutkijat. Hevosten hyvinvoinnin kehittämisestä hyötyvät hevostalliyrittäjät, hevosten omistajat sekä koko toimiala.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on hevosalan asiantuntijuuden kehittyminen tutkimustiedon ja siihen perustuvan koulutuksen avulla. Hankkeen avulla luodaan ainutlaatuinen hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskus. Päätavoitteen saavuttamiseksi hankkeen avulla keskukseen hankitaan tarvittavat tekniset tietoa tuottavat järjestelmät sekä laajennetaan keskuksen simulaatiomahdollisuuksia. Toteutettavien kehittämistoimien ansiosta hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskus muodostuu uniikiksi kansainväliseksi keskukseksi ja hevosalan kohtaamispaikaksi. Kehittyvä keskus mahdollistaa jatkossa yritysyhteistyön merkittävän määrällisen ja laadullisen lisääntymisen, ja tukee näin hevosalan toimijoiden ja yrittäjien osaamisen kehittymistä. Keskuksen tehtävänä on tutkimustiedon ja pedagogisten mallien avulla syventää ja monipuolistaa hevosalan koulutuksen sisältöä ja vaikuttavuutta sekä edistää työelämälähtöisyyttä ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti.

Toteutus

Hankkeen investointiosuudessa hankitaan hevosen hyvinvointiin ja ratsukon suoristuskyvyn parantamisen mahdollistavat simulaatio-, seuranta- ja mittausteknologiat sekä digitaaliset yhteistyö- ja innovaatioalustat tiedon kerryttämiseksi ja sen jakamiseksi. Varsinaisessa hankkeessa em. järjestelmät kartoitetaan ja niiden käyttöönotto pilotoidaan.

Tulokset

Hankkeen investointiosuudessa on hankittu hevosen hyvinvointiin ja ratsukon suoristuskyvyn parantamisen mahdollistavat simulaatio-, seuranta- ja mittausteknologiat sekä digitaaliset yhteistyö- ja innovaatioalustat tiedon kerryttämiseksi ja sen jakamiseksi.
Euroopan aluekehitysrahasto-logo Vipuvoimaa EU:lta-logo Kymenlaakson liitto-logo Kymenlaakson liitto-logo

Harjun oppimiskeskus Oy kehittää hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskusta. Hankkeessa kartoitetaan ja hankitaan koulutus- ja tutkimuskeskuksen toimintaympäristöön mittaus-, seuranta- ja simulaatioinnovaatioita, joiden avulla voidaan tuottaa uudenlaista tietoa hevosalalle. Järjestelmien avulla keskitytään hevosten suorituskyvyn ja hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen, ja ne tuottavat uutta kokonaisvaltaista tietoa hevosten tilasta ja toimimisesta lajille tyypillisessä elinympäristössä. Tuotettua tietoa hyödynnetään laajasti hevosurheilun tutkimuksessa ja kehittämisessä. Avoimen tiedon (open data) jakaminen toteutetaan eri osapuolille uudenlaisella tiedonhallintajärjestelmällä.

Hankkeen päätavoitteena on hevosten hyvinvoinnin ja hevosalan asiantuntijuuden kehittyminen tutkimustiedon ja siihen perustuvan koulutuksen avulla. Päätavoitteen saavuttamiseksi keskukseen hankitaan tarvittavat tekniset tietoa tuottavat järjestelmät sekä laajennetaan keskuksen simulaatiomahdollisuuksia. Toteutettavien kehittämistoimien ansiosta hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskus muodostuu uniikiksi kansainväliseksi keskukseksi ja hevosalan kohtaamispaikaksi sekä reaali- että virtuaalitasolla. Kehittyvä keskus mahdollistaa jatkossa yritysyhteistyön merkittävän määrällisen ja laadullisen lisääntymisen, ja tukee näin hevosalan toimijoiden ja yrittäjien osaamisen kehittymistä. Keskuksen tehtävänä on tutkimustiedon ja pedagogisten mallien avulla syventää ja monipuolistaa hevosalan koulutuksen sisältöä ja vaikuttavuutta sekä edistää työelämälähtöisyyttä ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpiteinä hankkeessa kartoitetaan hevosen hyvinvointiin ja ratsukon suoristuskyvyn parantamiseen pyrkiviä simulaatio-, seuranta- ja mittausteknologioita sekä digitaalisia yhteistyö- ja innovaatioalustoja tiedon kerryttämiseksi ja sen jakamiseksi. Hankinnat esitetään hankeen investointiosuudessa. Hankitut järjestelmät otetaan käyttöön sekä hankitaan tarvittavaa ohjelmointia ja käyttöönottokoulutusta.

Hankkeen tuloksina on kartoitettu hevosen hyvinvointiin ja ratsukon suoristuskyvyn parantamiseen pyrkiviä simulaatio-, seuranta- ja mittausteknologioita sekä digitaalista yhteistyö- ja innovaatioalustoja tiedon kerryttämiseksi ja sen jakamiseksi. On otettu hankitut järjestelmät käyttöön sekä hankittu tarvittava ohjelmointityö ja järjestelmien käyttöönottokoulutus. Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskuksen toiminta on saatu käyntiin. Keskus generoi tutkimus- ja seurantatietoa yhteistyö- ja innovaatioalustoille. Alan toimijat niin Suomessa kuin ulkomaillakin pystyvät hyödyntämään kerrytettyä tietoa hevosalan kehittämiseksi.

Hankkeessa huomioidaan horisontaaliset periaatteet tarjoamalla eri sukupuolille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset edistävät kestävän kehityksen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista tietoisuutta hevosten hyvinvoinnista sekä edistävät luonnonvarojen säästämistä digitaalisuuden ja uusien teknologioiden avulla.

Kaikella koulutus- ja tutkimuskeskuksen toiminnalla on merkittäviä vaikutuksia hevosten kokonaismäärään sekä hevosalan elinvoimaisuuden kehittymiseen Suomessa.

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Juliska Storskrubb, 044 0460 879
juliska.storskrubb(at)harjunopk.fi

 

Harju Learning Center Ltd is developing an Equine Education and Research center. The project will identify and acquire measurement and monitoring innovations for the operating environment of the Education and Research Center, which will help produce new information for the equine industry. The systems focus on monitoring and developing the horses´ performance and well-being, and provide new comprehensive information on the status and functioning of horses in a species-specific habitat. The information produced is widely used in research and development of equestrian sport. Open data is shared with a new kind of information management system for different parties.

The main objective of the project is the development of horses´ welfare, equine expertise and equestrian sport through research and education based on it. In order to achieve the main objective, the Center will acquire the necessary technical information systems and expand the Centre’s simulation capabilities. Thanks to the development efforts to be made, the Equine Education and Research Center will be a unique international hub and a meeting place for equine actors at both the real and virtual levels. In the future, the emerging Center will enable a significant quantitative and qualitative increase in business cooperation, thereby supporting the development of the expertise of equine operators and entrepreneurs. The mission of the Center is to deepen and diversify the content and effectiveness of equine education through research data and pedagogical models, and to promote a work-oriented approach in line with the objectives of the VET reform.

As measures, the project will identify simulation, monitoring and measurement technologies, as well as digital collaboration and innovation platforms for collecting and sharing knowledge of equine wellbeing and riding ability. Purchases are shown in the investment part of the project. The acquired systems will be introduced and the necessary programming and commissioning training will be acquired.

As results of the project simulation, monitoring and measurement technologies, as well as digital collaboration and innovation platforms for equipping and sharing knowledge for equine wellbeing and riding ability have been identified. The identified systems have been acquired and introduced and the necessary programming work and systems implementation training have been acquired. The activities of the Harju Equine Education and Research Center have been launched. The Center generates research and monitoring information for collaboration and innovation platforms. Both in Finland and abroad, operators in the field are able to utilize the accumulated information for the development of the equine industry.

The project takes into account horizontal principles by providing equal opportunities for different genders to participate in project activities. Project measures and results will promote awareness of the well-being of horses from the perspective of sustainable development and social and cultural sustainability and contribute to the conservation of natural resources through digitalisation and new technologies.

All the activities of the Education and Research Center have a significant impact on the total number of horses and the development of the vitality of the equine sector in Finland.

 

For more information contact:
Project manager Juliska Storskrubb, 044 0460 879
juliska.storskrubb(at)harjunopk.fi

 

Tiedotteet

Valmistuneet opinnäytetyöt

Sanna Räisänen, Talviolosuhteet aktiivipihatossa : Hevosten fysiologiset muutokset,
https://www.theseus.fi/handle/10024/497284

Jenna Pietilä ja Roosa Heikkinen, Ratsastussimulaattorin hyödyntäminen fysioterapiassa,
Xamk, fysioterapian koulutusohjelma https://www.theseus.fi/handle/10024/500702

Kaisa-Maria Jussila, Ratsastussimulaattorin vaikutus lantion hallintaan verrattuna terapeuttisiin harjoitteisiin, SAMK,
https://www.theseus.fi/handle/10024/510306

Sandra Hänninen, Kertooko lepokäyttäytyminen hevosten tottumisesta uusiin laumanjäseniin?, HAMK,
https://www.theseus.fi/handle/10024/749930

Katja Kiukas, Aktiivipihatto toimintaympäristönä: Fyysinen aktiivisuus osana hevosten ja tallityöntekijöiden hyvinvointia XAMK, https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022061017260 

Johanna Laitinen ja Maria Mahkonen, Lonkan liikkuvuuden ja keskivartalon lihasvoiman vaikutus ratsastajan istuntaan: ratsastussimulaattorin hyödyntäminen tutkimuskäytössä, Xamk, https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205067549

EERCF Hankeseminaari 2021

Hankeseminaarin tallenne löytyy Harjun Youtube -kanavalta osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=frDvRUVxNCQ 

Blogi

Lue lisää hankkeen omasta blogista, kuinka tutkimushanke eteni.