Yhdessä parasta! Itä

Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma

Kehitämme valtakunnallisesti yhdessä 76 koulutuksen järjestäjän kesken henkilökohtaistamista yksilölliseksi ja vastavuoroiseksi yhteistyöksi opiskelijan ja työelämän kanssa.

Varmistamme ammatillisen koulutuksen laatua vertaisoppimisen keinoin sekä hyödyntämällä Parasta-kehittämisohjelmassa syntyneitä tuloksia ja toimintamalleja.

Tavoitteemme on, että asiakkaamme saavat työelämässä oppimisessa mahdollisimman yhdenmukaista palvelua.

Ajankohta: 17.6.2020–30.4.2022

Hankkeen kohderyhmä

Yhdessä parasta! Itä -Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat koulutuksen järjestäjien opetus- ja ohjaushenkilöstö. Lisäksi kohderyhmänä ovat työelämässä oppimisen palveluprosessiin osallistuvat yhteistyökumppanit.

Hankkeet toteutus ja tavoitteet

Tavoite 1

Yhteistyön ja vertaisoppimisen lisääminen koulutuksen järjestäjien välillä:
Edistetään Parasta-kehittämisohjelmissa kokeiltujen yhteisöllisten oppimisen menetelmien ja valmennusten sekä palvelu- ja toimintaprosessien (HOKS-, oppi- ja koulutussopimus) käyttöönottoa mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä. Kehittämisessä työelämäpalvelut ja opetuspalvelut tekevät suunnitelmallista yhteistyötä keskenään.

Tavoite 2

Vertaisvalmentajatoiminnan käynnistäminen tai vahvistaminen oppilaitoksissa:
Käynnistetään ja lisätään koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä ja vertaisoppimista vertaisvalmentajatoiminnan avulla. Toiminnalla edistetään Parasta -kehittämisohjelmissa kokeiltujen yhteisöllisten oppimisen menetelmien ja valmennusten sekä palvelu- ja toimintaprosessien (HOKS, oppi- ja koulutussopimus) käyttöönottoa mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä.

Tavoite 3

Henkilökohtaistamisen kehittäminen ja koulutuksen laadun varmistaminen:
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen (HOKS, oppisopimus, koulutussopimus) yhdenmukaisen palveluprosessin toimintamallin käyttöönotto mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä.

Keskeiset tunnistetut kehittämiskohteet ja laatuvajeet:
Arjen prosessit ja kumppanuus, työelämän, opiskelijan ja opettajan yhteissuunnittelu, uudet vastavuoroiset työelämäyhteistyön tavat, laadukkaan prosessin kriteerit (minimitaso) ja palveluprosessin rooli viitekehyksenä.

Tavoitteena ovat laadukkaiden osaamisen arviointien ja näyttöjen järjestäminen, digitaalisuuden hyödyntäminen henkilökohtaistamisessa, koso- ja opso -mahdollisuuksien käyttäminen, työelämäpedagogisen osaamisen kehittäminen: työelämän ympäristöjen tuntemus ja hyödyntäminen yksilöllisinä polkuina, YTO- integraatio, erityisen tuen varmistaminen ja tarjonta myös työelämälle.

Hankkeen toimenpiteet

Yhdessä parasta! Itä -hankkeessa kehitetään asiakaslähtöistä ja yhdenmukaista henkilökohtaistamista ja varmistetaan ammatillisen koulutuksen laatua työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa

  1. Lisäämällä yhteistyötä ja vertaisoppimista koulutuksen järjestäjien välillä
    Koulutuksen järjestäjillä on käytössä pysyvä vertaisoppimisen malli, jonka myötä rakentuu laadukas ja yhdenmukainen työelämässä oppimisen ja henkilökohtaistamisen prosessi. Prosessi kehittyy työelämäpalveluiden ja opetuspalveluiden yhteistyössä ja sen onnistumista mitataan asiakaspalautteilla.
  2. Käynnistämällä tai vahvistamalla vertaisvalmentajatoimintaa oppilaitoksissa
    Hankkeessa luodaan pysyvä alueellinen ja paikallinen vertaisvalmentajaverkosto.
  3. Kehittämällä henkilökohtaistamista ja koulutuksen laadun varmistamista
    Varmistetaan pysyvät toiminnalliset muutokset ja parannukset HOKS-prosessissa ja oppi- ja koulutussopimusprosessissa sekä niihin liittyvissä palveluprosesseissa.