Harjun oppimiskeskuksen asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssääntö ja oppilaitoksen järjestyssääntö koskee kaikkia opiskelija-asuntolan asukkaita. Asuntolan järjestyssäännöt ovat voimassa myös viikonloppuisin.

1. Asumisoikeus
Asuntolassa saavat asua vain ne, joille oppilaitos on myöntänyt hakemuksesta asuntolapaikan lukuvuodeksi kerrallaan. Asuntolapaikka edellyttää päätoimista opiskelua eli opiskelijalla on joko lukujärjestykseen merkittyä opiskelua tai TJK-jakso, jossa hän käy Harjusta käsin. Jos opiskelija ei osallistu opetukseen, hänellä ei ole oikeutta asuntolapaikkaan.

Asuntolapaikan saaneen on asuttava siinä asunnossa, joka hänelle on osoitettu. Asuntola ei ole opiskelijan vakituinen asunto. Asuntolassa asutaan kahden hengen huoneissa. Asukas yöpyy omassa huoneessaan, yöpyminen muissa asuntoloissa tai huoneissa on kielletty.

Yksinasumislupaa voi anoa vapaa-ajanohjaajalta lukukaudeksi kerrallaan, luvan myöntämiseksi tarvitaan lääkärin tai psykologin lausunto. Vapaa-ajanohjaaja voi myöntää yksinasumisluvan vain siinä tapauksessa, että asuntolan tilanne sen sallii.

2. Avainraha ja asuminen viikonloppuisin
Opiskelija saa avainrahaa vastaan henkilökohtaiset avaimet, jotka hän palauttaa aina vaihtaessaan asuntoa tai tyhjentäessään asuntonsa. Asunto tyhjennetään ja siivotaan aina, kun lähdetään yli kahden viikon lomalle, tjk-jaksolle tai jos asuminen Harjussa keskeytyy pidemmäksi aikaa esim. sairausloman vuoksi. Avainraha peritään opiskelijalta opintojen alussa ja palautetaan, kun majoitustarve päättyy. Edellytyksenä rahan palauttamiselle on, että asunto on siivottu, asunnossa ei ole ylimääräistä kunnostustarvetta ja avain on palautettu.

Asuntolassa on mahdollista asua viikonloppuisin, jos kotimatka on pitkä tai hankala. Viikonloppuasumisen lupa anotaan vapaa-ajanohjaajalta. Viikonloppuasuminen on maksullista.

3. Asumisrauha
Asuntolassa jokaisella on oikeus asumisrauhaan. Asuntolassa on käyttäydyttävä asiallisesti ja otettava muut asujat huomioon. Asuntoloissa on hiljaisuus klo 22.00–06.30 välillä. Hiljaisuus koskee myös Harjun ulkoalueita. Kaikenlainen häiritsevä käyttäytyminen on kielletty oppilaitoksen alueella. Häiriöistä on ilmoitettava vapaa-ajanohjaajalle tai kiinteistöpäivystäjälle.

Jos opiskelija ei yövy asuntolassa, hänen on ilmoitettava asiasta vapaa-ajanohjaajalle.

4. Vierailijat
Asuntoloissa saa vierailla klo 16.00–21.30 välisenä aikana. Vieraiden majoittaminen asuntolassa on kielletty. Opiskelija on vastuussa vieraistaan.

5. Lemmikkieläimet
Asuntoloihin ei saa tuoda eläimiä eikä eläinten varusteita. Ratsastus-, talli- ja työvaatteet sekä varusteet säilytetään niille varatuilla paikoilla asuntoloiden eteisissä.

6. Siisteys
Asuntolassa asuvat ovat vastuussa sekä omien huoneiden että yhteisten tilojen siisteydestä ja järjestyksestä. Opiskelijaa laskutetaan ylimääräisestä siivoojan työstä. Siivousohjeet löytyvät asuntoloista. Siisteyttä tarkkaillaan säännöllisesti.

Oppilaitos ei vastaa yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.

7. Asuntolassa asuminen
Asuntolan irtaimistoa ei saa ottaa pois käytöstä (esim. palovaroittimet) eikä siirtää huoneesta toiseen tai asuntolasta toiseen ilman vapaa-ajanohjaajan lupaa. Jos irtaimistoa hajoaa tai asuntolassa menee jotain epäkuntoon, opiskelijan on viipymättä ilmoitettava asiasta vapaa-ajanohjaajalle tai kiinteistöpäivystäjälle. Tahallisesti aiheutetuista palohälytyksistä tai rikotusta, hävitetystä tai turmellusta omaisuudesta on tekijä korvausvelvollinen.

Vapaa-ajanohjaaja perehdyttää asukkaat paloturvallisuuslaitteisiin, pelastusohjeisiin ja –reitteihin. Asuntolassa ei saa polttaa kynttilöitä. Tupakointi on kielletty asuntolassa, sen välittömässä läheisyydessä sekä koko oppilaitoksen alueella.

8. Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö
Asuntola on savuton ja päihteetön. Jos opiskelijan vieras tuo asuntolaan päihteitä, rangaistaan opiskelijaa kuin hän itse olisi pitänyt päihteitä hallussaan.

Alkoholin tai huumeiden käyttö, hallussapito ja/tai niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty asuntolassa ja koko oppilaitoksen alueella. Myös lääkkeiden väärinkäyttö on kielletty.
Tupakointi, myös sähkötupakka ja nuuskan käyttö on kielletty asuntolassa, sen välittömässä läheisyydessä sekä koko oppilaitoksen alueella. Nuuskan ja tupakkatuotteiden näkyvä esilläpito asuntolassa ja oppilaitoksen alueella on kielletty.

9. Palo- ja räjähdysvaaralliset aineet sekä aseet
Aseiden, teräaseiden, ammusten, kuula-aseiden ja erilaisten väkivaltaan käytettävien tai muuten vaarallisten esineiden käyttö, tuonti ja säilyttäminen on asuntolassa kielletty. Kielto koskee myös räjähteitä, ilotulitteita ja muita vastaavia tuotteita.

10. Henkilöstön ja viranomaisten oikeudet
Asuntola-asioissa opiskelijaa ohjaa vapaa-ajanohjaaja. Hän vastaa asumisen käytännöistä. Opiskelija voi kääntyä sairastapauksissa, asumisen ja elämisen asioissa vapaa-ajanohjaajan puoleen. Hänen työaikojensa ulkopuolella yhteyttä voi tarvittaessa ottaa kiinteistöpäivystäjään puh. 0440 232 945.

Oppilaitoksen henkilökunnalla on pääsy asuntolan yhteisiin tiloihin järjestyksen ja siisteyden seuraamista varten. Jos on aihetta epäillä opiskelijoiden turvallisuuden vaarantuneen, oppilaitoksen henkilökunnalla on oikeus tarvittaessa käydä asuntolassa, asunnoissa ja huoneissa kaikkina vuorokauden aikoina.

Kiinteistöhuoltoa tekevällä henkilöstöllä on oikeus tehdä teknisiä töitä asunnoissa tarpeen mukaan. Huoltotöistä pyritään ilmoittamaan etukäteen. Asuinhuoneeseen mentäessä opiskelijalle ilmoitetaan asiasta, mutta huoneeseen voidaan mennä ilman opiskelijan läsnäoloa.

Poliisilla tai vastaavalla viranomaisella on oikeus käyttää oppilaitoksen yhteisiä tiloja huume- ja pelastuskoirien tai vastaavien kouluttamiseen ennalta ilmoittamatta.

11. Seuraamukset asuntolasääntöjen rikkomisesta
Ottaessaan vastaan asuntolapaikan opiskelija sitoutuu noudattamaan asuntolan järjestyssääntöjä ja oppilaitoksen järjestyssääntöjä.

Asuntolan ja oppilaitoksen järjestyssääntörikkomuksista on erillinen ohje.